UPre ženy

Účastníčky programu

Profily odvážnych rómskych žien, ktoré sa rozhodli zmeniť svoj život, bojovať s prekážkami a prispieť tým k zmenám diskriminačných postojov väčšinového obyvateľstva na Slovensku voči rómskej menšine

O programe UPre ženy

UPre ženy – program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít

V roku 2020 pracovalo len 32 % rómskych žien. 77 % mladých Rómiek nepracovalo, nevzdelávalo sa, ani sa ďalej nekvalifikovalo. Rómske ženy totiž prežívajú extrémnu marginalizáciu, ktorá vyplýva z etnickej, geografickej i rodovej diskriminácii a z násilia, ktorému sú často vystavené.

Vzdelávaco-rozvojový program UPre ženy sa usiluje o to,

  • aby si rómske ženy vybudovali sebavedomie a získavali potrebné informácie aj zručnosti, aby robili slobodné rozhodnutia.
  • Aby vedeli získať finančnú nezávislosť i stabilitu a dokázali si zabezpečiť živobytie.
  • Aby sa stali aktérkami zmeny vo svojich komunitách a pozitívne ovplyvňovali či viedli ďalšie rómske ženy.
  • Aby sa odbúrali prevládajúce škodlivé stereotypy o rómskych ženách, najmä na strane zamestnávateľov, a aby sa zmiernila kombinovaná diskriminácia, ktorej rómske ženy čelia vo vyššej miere ako nerómske, ale aj ako rómski muži.

V rámci programu sa rómske ženy vzdelávajú v pracovnej oblasti (písanie životopisu, príprava na pohovor,…), vo finančnej gramotnosti, ale aj v oblasti osobnostného rozvoja (rodová rovnosť, rodovo podmienené násilie, posilňovanie komunikačných zručností a pod.).

Celý proces realizujú experti a expertné organizácie v komunitách, s podporou mentoriek. Karpatská nadácia zároveň spolupracuje so zamestnávateľmi v regiónoch na vytvorení pracovných príležitostí pre účastníčky.

UPre ženy získal grant z Nórska so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu pre pilotný projekt počas, ktorého bude tím partnerov a expertov pracovať so 40 ženami z marginalizovaných rómskych komunít vo Veľkom Krtíši a v Dobšinej v rokoch 2022 a 2023.

Pilotný projekt UPre ženy realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja, OZ Detstvo deťom a Komunitným centrom menšín Veľký Krtíš.

Po úspešnej realizácii pilotného programu v týchto lokalitách plánujeme rozšíriť program UPre ženy aj do ďalších marginalizovaných rómskych komunít. Tiež plánujeme založiť Platformu inkluzívnych zamestnávateľov pre výmenu skúseností medzi zamestnávateľmi, ktorí majú záujem zamestnávať Rómov, najmä rómske ženy.

Pilotný projekt programu Upre ženy získal grant z Nórska v sume 199 956 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 29 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Novinky

Čítajte aktuálne udalosti a zaujímavosti z priebehu programu UPre ženy, ale tiež príbehy rómskych žien a ich mentoriek, ktoré budeme do Noviniek postupne pridávať.

Pomáhajte

Finančný dar

Prispejte finančným darom na podporu projektu, ktorý je zameraný na sociálnu inklúziu žien zo znevýhodnenou pozíciou v spoločnosti

Finanční a programoví partneri

Zapojte sa!

Ste zamestnávateľ v blízkosti Dobšinej alebo Veľkého Krtíša? Máte záujem pridať sa k nám a umožniť rómskym ženám z marginalizovaného prostredia získať pracovnú skúsenosť a začleniť sa na trh práce? Kontaktujte nás na natalia.prihodova@karpatskanadacia.sk alebo +421 903 497 082. 

Máte záujem podporiť rozvoj a zvyšovanie zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít? Kontaktujte nás na veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk alebo +421 949 174 809.

Program UPre Ženy podporili:

Ďakujeme

Kontakty na realizačný tím UPre ženy

Karpatská nadácia

Letná 27

040 01 Košice

0948 488 615

info(at)karpatskanadacia.sk 

www.karpatskanadacia.sk 

Agentúra práce BBSK

Zvolenská cesta 1677/83

984 01 Lučenec

0902 712 626

zuzana.sojkova(at)agenturapracebbsk.sk 

www.agenturapracebbsk.sk 

Komunitné centrum menšín

J. A. Komenského 759/3

 99001 Veľký Krtíš

0907 889 785

adrian.berky(at)gmail.com

www.kcmvk-sk6.webnode.sk

 

OZ Detstvo deťom

Zimná 251

049 25 Dobšiná

0944 742 186

detstvodetom(at)gmail.com

www.dede.sk