Realizovali sme školenie pre partnerov programu UPre ženy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Partneri programu UPre ženy sa stretli na celodennom školení, aby si navzájom vymenili skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy v oblasti komunitnej práce, posilňovania žien z rómskych marginalizovaných komunít a ich prepájanie s trhom práce.

Program UPre ženy realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Komunitným centrom menšín z Veľkého Krtíša a s občianskym združením Detstvo deťom z Dobšinej. Táto spolupráca zahŕňa aj rôzne sprievodné aktivity, vďaka ktorým sa program UPre ženy stáva komplexnou, dlhodobou a ambicióznou perspektívou pre ženy z marginalizovaných rómskych komunít. Jednou takou sprievodnou aktivitou bolo celodenné školenie pre projektových partnerov s názvom Budovanie kapacít v oblasti programových prístupov.

Zdieľali sme skúsenosti

Školenie sa uskutočnilo 8. marca 2022 v Lučenci a zúčastnili sa ho zástupcovia projektových partnerov – Komunitného centra menšín z Veľkého Krtíša, OZ Detstvo deťom z Dobšinej, Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Karpatskej nadácie. Cieľom školenia bola výmena skúsenosti a osvedčených postupov v oblasti komunitnej práce, posilňovania žien z rómskych marginalizovaných komunít a ich prepájanie s trhom práce, spoločne si prešli prístupy, aktivity či úlohy v programe UPre ženy.

Inšpirácie z Indie

Agentúra BBSK prezentovala mnohoročné skúsenosti so zamestnávaním znevýhodnených skupín obyvateľstva. Školenie bolo obohatené o úspešné príklady zo zahraničia – Karpatská nadácia zdieľala poznatky z programu Women with Wheels realizovaného v Indii organizáciou Azad Foundation (program posilnenia postavenia a netradičného spôsobu obživy marginalizovaných žien).

„Na školení sa posilnili odborné kapacity pracovníkov komunitných centier, kde program UPre ženy realizujeme. Cieľom bolo, aby tieto pracovné tímy vedeli zapracovať získané poznatky do svojej praxe a pokračovať tak v poskytovaní služieb v oblasti zamestnávania znevýhodnených skupín aj po skončení nášho pilotného projektu.“